Een ieder die een tuin huurt bij De Pioniers wordt lid van de vereniging en is dan ook gezamenlijk met de andere leden verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en het reilen en zeilen van de vereniging.

Bestuur

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. Het dagelijks bestuur komt 2 wekelijks bij elkaar om lopende zaken door te nemen. De bestuursleden zijn meestal ook op zaterdagochtend in de kantine te vinden als aanspreekpunt voor de leden en voor informeel overleg. Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waar belangrijke beslissingen worden genomen met instemming van de leden en waarin het bestuur wordt gekozen. Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen actief die deeltaken uitvoeren.

De samenstelling van het huidige bestuur (per april 2024) is als volgt vastgesteld:

Voorzitter Caroline Provily Tuin 118
Penningmeester Frans Anken Tuin 105
Secretaris Vacature
Algemeen lid Ludy Jongkind Tuin 63
Algemeen lid Annemiek Wilbrink Tuin 90

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op 25 juni 2023 zijn nieuwe Statuten door de Algemene Ledenvergadering aangenomen en vastgelegd bij de Notaris. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is op 19 maart 2023 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

Samenwerking

Amateur Tuindersvereniging (ATV) De Pioniers is aangesloten bij het Utrechtse Volkstuinen Overleg (OVU) en het AVVN de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Bij lid worden van de vereniging wordt je ook lid van de AVVN.

In Utrecht Noordoost liggen nog twee andere tuinenparken; Tuinenpark Ons Buiten en De Driehoek. De drie tuinverenigingen overleggen regelmatig met elkaar over gemeenschappelijke doelen en problemen.

Elk jaar in juni vindt de Groenmoetjedoen-dag plaats, een dag om de aandacht te vestigen op groen en duurzaamheid in de stad. De Pioniers zet op die dag het tuinhek extra wijd open voor de buurt en de stad, vaak in samenwerking met de tuinenparken in NoordOost.

Er zijn ook goede contacten met gemeente, wijkraad en wijkagenten.

Activiteiten

Op het tuinenpark vind je een verenigingsgebouw met een mooi vernieuwd terras. Er is een winkeltje, een plein wat opnieuw is ingericht en een speeltuin met een prachtige mozaïek -bank door de leden zelf ontworpen en gemaakt. Daarnaast is er veel bijzonder groen te vinden op het park zoals twee heemtuinen, een stinzenbos en een hooiveld met bijenkorven. De paden, perken en gebouwen worden door de leden onderhouden. In het winkeltje zijn gereedschap, ecologische mest en ecologische bestrijdingsmiddelen te koop. De Pioniers organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals een tentoonstelling, een nieuwjaarsborrel, een zomerfeest en andere activiteiten.

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

In 2015 kreeg ons tuinenpark het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren in de vorm van een lieveheersbeestje met drie stippen uitgereikt. In 2018 vond een herbeoordeling plaats en werden 4 stippen toegekend. Bij de herbeoordeling in 2023 mochten we niet alleen de 4 maximaal haalbare stippen behouden maar wisten we zelfs meer punten te behalen.

Goed beoordeeld werden onder meer de boomsingels met hun natuurwaarden, de natuurtuin De Punt, de beleeftuin met bijen- en vlinderborder, de voedselbosrand, het beheerplan, het communicatieplan, de watervegetatie, maatregelen ten behoeve van insecten, de goede voorlichting door de vereniging, gebruik van milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen en bemesting, de genomen energiemaatregelen voor het verenigingsgebouw, de activiteiten en de sociale betrokkenheid.

In het rapport staan ook nog talrijke adviezen waarmee wij in de komende jaren aan de slag gaan.

Meer weten? Klik hier voor het beoordelingsrapport Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.