Een ieder die een tuin huurt bij De Pioniers wordt lid van de vereniging en is dan ook gezamenlijk met de andere leden verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en het reilen en zeilen van de vereniging.

Bestuur

De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. Het dagelijks bestuur komt wekelijks bij elkaar om lopende zaken door te nemen, het grotere (algemeen bestuur) vergadert maandelijks. De bestuursleden zijn meestal ook op zaterdagochtend in de kantine te vinden als aanspreekpunt voor de leden en voor informeel overleg. Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waar belangrijke beslissingen worden genomen met instemming van de leden en waarin het bestuur wordt gekozen. Naast het bestuur zijn er diverse werkgroepen actief die deeltaken uitvoeren.

De samenstelling van het huidige bestuur (september 2018) is als volgt vastgesteld:

Voorzitter Tjitske van der Woude Tuin 117
Penningmeester Rian Kraan Tuin 92
Secretaris Judith de Ruiter Tuin 15
     
Algemeen lid Ronald Spruit Tuin 101
Algemeen lid Frans Anken Tuin 105
Algemeen lid Coby van Meerem Tuin 98
     

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Op 4 februari 2017 zijn nieuwe Statuten door de Algemene Ledenvergadering aangenomen en vastgelegd bij de Notaris. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement is op 16 september 2018 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering

Samenwerking

Amateur Tuindersvereniging (ATV) De Pioniers is aangesloten bij het Utrechtse Volkstuinen Overleg (OVU) en het AVVN de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Bij lid worden van de vereniging wordt je ook lid van de AVVN.

In Utrecht Noordoost liggen nog twee andere tuinenparken; Tuinenpark Ons Buiten en De Driehoek. De drie tuinverenigingen overleggen regelmatig met elkaar over gemeenschappelijke doelen en problemen.

Elk jaar in juni vindt de Groenmoetjedoen-dag plaats, een dag om de aandacht te vestigen op groen en duurzaamheid in de stad. De Pioniers zet op die dag het tuinhek extra wijd open voor de buurt en de stad, vaak in samenwerking met de tuinenparken in NoordOost.

Er zijn ook goede contacten met gemeente, wijkraad en wijkagenten.

Activiteiten

Op het tuinenpark vind je een verenigingsgebouw met een mooi vernieuwd terras. Er is een winkeltje, een speeltuin en een plein met een prachtige mozaïek -bank door de leden zelf ontworpen en gemaakt. Daarnaast is er veel bijzonder groen te vinden op het park zoals twee heemtuinen, een stinzenbos en een hooiveld met bijeenkorven. De paden, perken en gebouwen worden door de leden onderhouden. In het winkeltje zijn gereedschap, ecologische mest en ecologische bestrijdingsmiddelen te koop. De Pioniers organiseert jaarlijks diverse activiteiten zoals een tentoonstelling, een nieuwjaarsborrel, een zomerfeest en andere activiteiten.

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Begin 2015 kreeg ons tuinenpark het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (in de vorm van een lieveheersbeestje) uitgereikt. De Pioniers is nu één van de 25 tuinenparken in Nederland met dit keurmerk; dat is ruim 10% van de parken. De Pioniers heeft een lieveheersbeestje met 3 stippen. Een vierde en laatste stip ligt binnen handbereik.

Goed beoordeeld werden bijvoorbeeld de boomsingels met hun natuurwaarden, de natuurtuin De Punt, de beleeftuin met bijen- en vlinderborder. Maar ook zaken als: de leestafel, het beheerplan, het zorgvuldige bomenbeleid, het benutten van de vakkennis bij de leden, de informatie in de hal, de welkomstborden en het meubilair. Onze brede sociale betrokkenheid sprong eruit en gaf extra bonuspunten.

In het rapport vind je talrijke adviezen, een aantal daarvan zijn al in werking gezet. Zo wordt het verenigingsgebouw milieuvriendelijker en energiezuiniger. Bij de herinrichting van het plein kunnen we insectenvriendelijke inheemse planten gebruiken. Met meer insectenhotels, vleermuis- en nestkasten, stapelmuurtjes en oorwurmpotjes en groene daken vallen heel veel punten te halen. We krijgen daarnaast het advies de slootoevers en de hooilanden gefaseerd te maaien en beter te zorgen voor de waterkwaliteit door geen afvalwater meer te lozen. In 2019 krijgen we een herkeuring en kunnen we laten zien dat we een vierde stip meer dan waard zijn. Dan zullen de gebouwen en het plein aangepast zijn en zijn de beleeftuin met informatieborden en het stinzenbosje klaar.

Meer weten? Klik hier voor het beoordelingsrapport Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.